Návod na použitie

Návod na použitie čistiaceho prostriedku Poppers

Nepodporujeme zneužitie tejto tekutiny ako vôňu poppers alebo afrodiziakum.

Koža : Kožu pred použitím prípravku očistite najprv vlhkou utierkou. Potom naneste handričkou menšie množstvo čistiaceho prostriedku . Nechajte chvíľu pôsobiť a potom vlhkou utierkou zotrite čistenú plochu.

VIDEO hlavy : Na čistenie nepoužívajte látky obsahujúce chĺpky . Nanášajte vždy len malé množstvo tekutiny a pri práci požívajte latexové rukavice aby ste zabránili kontaktu s pokožkou.

UPOZORNENIE!

Upozornenie: Vysoko horľavý, nepoužívajte v blízkosti ohňa alebo horľaviny. Používajte v dobre vetranom a otvorenom priestore. Pri zasiahnutí očí vypláchnite a vyhľadajte lekára. Zdraviu škodlivý pri požití. Po požití vyhľadajte lekára. Vyhnite sa kontaktu s pokožkou a pri je zasiahnutí umyte vodou. Pri používaní noste vhodný ochranný odev a rukavice. V prípade nehody alebo ak sa necítite dobre vyhľadajte lekára. V prípade vdýchnutia, postihnutého odveďte na čerstvý vzduch. Odstránte z dosahu detí.

Čističe majú tieto rizikové faktory:
R11 VYSOKO HORĽAVÉ
R23 TOXICKÝ PO VDÝCHNUTI
R28 VYSOKO TOXICKÝ PRI POŽITÍ

A tieto bezpečnostné faktory:
S1 uschovávajte mimo dosah detí
S2 uschovávajte uzamknuté
S16 uschovávajte mimo dosahu zápalných zdrojov, zákaz fajčenia
S28 při kontakte s pokožkou okamžite umyjte veľkým množstvom vody
S36/37 používajte vhodný ochranný odev, ochranné rukavice
S45 v prípade nehody alebo pokiaľ sa necítite dobře, vyhľadajte odbornú lekárskú pomoc
S63 v prípade nehody při vdýchnutí, preneste postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte v kľude.

Späť do obchodu